Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (A/S) den “største” danske selskabsform. Det er et selskab, hvor ejernes (aktionærernes) indskud bliver fordelt på aktier. Desuden hæfter ejerne kun med deres indskud i det pågældende aktieselskab. Uanset om du er alene eller går sammen med andre, kan du stifte et aktieselskab.  

Når dit selskab er et aktieselskab, skriver man “A/S” efter selskabets navn for at vise til omverdenen, at der er tale om et aktieselskab. Det kan være med til at give status, fordi det kræver et indskud på mindst 400.000 kr. at stifte et aktieselskab.  
 
Kigger man på de juridiske detaljer, er der mange ligheder mellem at stifte et aktieselskab (A/S) i forhold til at stifte et anpartsselskab (ApS). 
 
Hvis du ikke er så skarp til administration og regnskaber, vil du gøre klogt i at hyre en revisor til at tage sig af dine regnskaber. Vedkommende kan ordne vigtige dokumenter, hvilket har flere fordele. 
 
For det første slipper du for at tage dig af det, du sikkert synes er kedeligt og svært. For det andet har du mere tid til at udvikle dit aktieselskab.  
 
Og for det tredje er det vigtigt, at dokumenterne er i orden, fordi der er flere dokumenter og årsregnskaber osv., der er lovpligtige at sende ind til Erhvervsstyrelsen, hvis du vil sikre, at det formelle er på plads.  

Hvordan opretter man et aktieselskab (A/S)? 

Hvordan opretter man et aktieselskab (A/S)?
Hvordan opretter man et aktieselskab (A/S)? 

For at oprette et aktieselskab skal du indskyde en selskabskapital på mindst 400.000 kr. Det kan enten være i form af kontanter eller andre værdier som en produktionsmaskine eller et patent. 
 
Helt konkret stifter du et aktieselskab ved at underskrive et stiftelsesdokument. Du skal registrere din stiftelse i Erhvervsstyrelsens IT-system eller anmelde dit aktieselskab til registrering senest 14 dage efter, du har underskrevet stiftelsesdokumentet. Du skal desuden dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at du har den nødvendige kapital i dit aktieselskab – altså mindst 400.000 kr.  
 
Når du registrerer et aktieselskab (A/S) skal du gøre det på virk.dk. Du skal bruge stiftelsesdokument og vedtægter samt e-mailadressen på den, der skal dokumentere aktieselskabets kapital – for eksempel din revisor, din bank eller din advokat.  
 
På virk.dk skal du logge ind med NemID for at gennemføre registreringen af dit aktieselskab. 
 
Der er en takst for registrering af stiftelser hos Erhvervsstyrelsen. Det koster dig 670 kr. at registrere et aktieselskab (A/S). 

Fordele og ulemper ved et aktieselskab 

Der findes flere forskellige fordele og ulemper ved at eje et aktieselskab. Fordele og ulemper, som er vigtige at kende, hvis du overvejer, om det er noget for dig at oprette et aktieselskab. Herunder kan du se fordele og ulemper ved et aktieselskab, så du har et bedre udgangspunkt, når du skal vurdere, om du er interesseret i at oprette et aktieselskab. 

Fordele 

Der er mange fordele ved at stifte et aktieselskab frem for andre typer selskaber. Her får du fem fordele ved at oprette et aktieselskab: 
 
1. Stifter du et aktieselskab, skaber det en stor markedsføringsværdi, fordi du viser omverdenen, at du har de økonomiske midler til at kunne binde 400.000 kr. i selskabet, hvilket i manges øjne giver dit selskab en særlig ballast og robusthed. 

2. En anden fordel ved et aktieselskab er, at du har en begrænset hæftelse. For hvis dit selskab går konkurs, mister du kun de 400.000 kr., du har skudt ind som aktiekapital – altså med mindre, du har underskrevet en personlig kaution. Det betyder, at hvis dit selskab går konkurs, skal du ikke nødvendigvis gå fra hus og hjem. 

3. Har du et aktieselskab og laver et overskud, kan du opnå nogle skattemæssige fordele, hvis aktierne i aktieselskabet ejes via et holdingselskab. Når du har betalt selskabsskat af dit aktieselskabs overskud, kan du udlodde skattefrit op til dit holdingselskab og bruge midlerne til at investere med.  

4. Ejerne råder ikke over aktieselskabets økonomi, og derfor kan udbetalinger fra aktieselskabet kun ske i form af lønninger og udbyttebetalinger fra aktieselskabet. 

5. Aktieselskabet kan investere i andre selskaber og blive medejer af andre selskaber. Der kan desuden indskydes holdingselskaber, datterselskaber osv. 

Ulemper 

Der er dog også ulemper ved at stifte et aktieselskab frem for andre typer selskaber. Her får du fem ulemper ved at oprette et aktieselskab:  

1. Der er flere regnskabsmæssige forpligtelser, hvis du vælger at stifte et aktieselskab i stedet for et andet slags selskab – for eksempel et anpartsselskab.  

2. Et aktieselskab skal både have en direktion og en bestyrelse. Samtidig skal der afholdes generalforsamling mindst en gang om året. Alle aktionærer i aktieselskabet har ret til at deltage i generalforsamlingen, hvor de har stemmeret. På generalforsamlingen vælger man en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af aktieselskabet. Det kan virke omfattende i forhold til andre virksomhedsformer. 

3. Ejer du et aktieselskab, skal du hvert år udarbejde en årsrapport, som skal godkendes på en generalforsamling og derefter indsendes til Erhvervsstyrelsen digitalt. Aktieselskabets årsrapport skal som udgangspunkt revideres af en revisor, så det skal du være opmærksom på.  

4. Et aktieselskab er underlagt en række krav ifølge selskabsloven. 

5. Selvom man som ejer/aktionær ikke hæfter personligt for en eventuel konkurs af aktieselskabet, kræver optagelse af lån og kreditter ofte (særlig hvis du har et mindre aktieselskab), at aktieselskabets ledelse og ejere personligt må hæfte for lån og kreditter. 

Aktieselskab (A/S) og skat  

Er du ejer af et aktieselskab, som du får udbetalt løn fra, skal du betale A-skat og AM-bidrag – præcis som alle andre lønmodtagere også skal. Dit aktieselskab bliver beskattet for sig. Har du overskud i dit aktieselskab, skal du betale skat af overskuddet efter selskabsskattereglerne. 
 
Bliver der udbetalt udbytte til ejerne af aktieselskabet, skal du betale udbytteskat. Du kan se taksterne på Skatteministeriets hjemmeside.  
 
Hvis du har et aktieselskab, som giver overskud, kan du opnå nogle skattemæssige fordele, hvis aktierne i dit aktieselskab ejes via et holdingselskab. Efter du har betalt selskabsskat af årets overskud, kan du udlodde skattefrit op til dit holdingselskab og bruge de økonomiske midler til at investere med. 

Løn i et aktieselskab (A/S) 

Løn i et aktieselskab (A/S)
Løn i et aktieselskab (A/S) 

Løn i et aktieselskab får du som ejer udbetalt enten som løn eller udbytte. Også hvis du er den eneste ejer af aktieselskabet, skal dit aktieselskabs økonomi holdes adskilt fra din personlige økonomi; du kan ikke bare overføre penge fra aktieselskabets konto til din egen konto. 
 
Får du udbetalt din løn i et aktieselskab som decideret løn ind på din konto, hvis du ejer aktieselskabet, forudsætter det, at du er ansat i selskabet som enten direktør eller medarbejder. 
 
Du skal huske, at du skal betale ATP-bidrag og skat af den løn, aktieselskabet udbetaler til dig. Det skal du sørge for at få registreret og indbetale til SKAT, og det kan du gøre direkte i SKATs eget system, eller gennem et lønprogram.  

Får du udbetalt din løn i et aktieselskab som udbytte (også kendt under ordet “dividende”), betyder det, at du som ejer får del i selskabets overskud. Får du udbetalt din løn som udbytte, sker det normalt i forbindelse med aktieselskabets ordinære generalforsamling, som er når årsregnskabet skal godkendes.  
 
Du kan dog også få udbetalt din løn som udbytte på andre tidspunkter end ved den ordinære generalforsamling. Så kaldes det ekstraordinært udbytte. Men her skal du være opmærksom på, at der er en række krav, der skal være opfyldt, før det kan lade sig gøre. Undersøg de præcise krav på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  
 
Der kan efter omstændighederne være skattemæssige fordele ved at få udbetalt udbytte i stedet for løn – eller at lade ens løn supplere af udbyttet. Men det betyder samtidig, at det bliver mere kompliceret rent skattemæssigt, og derfor anbefaler eksperter, at du drøfter spørgsmålet om løn og udbytte med din revisor.